YOU ARE HERE : >> แบบฟอร์มต่าง ๆ

แบบฟอร์มต่าง ๆ | สำหรับนักศึกษา
ลำดับ รายการแบบฟอร์ม 
1 บฑ.13 คำร้องขอย้ายคณะ/สาขาวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตระดับบัณฑิตศึกษา
2 แบบฟอร์ม ขอเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล-ที่อยู่
3 มรส.04 ใบรับรองผู้ปกครอง
4 มรส.17 แบบคำร้องที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียน
5 มรส.19 แบบคำร้องขอลาพักการศึกษา/ลาออก/รับเงินคืน/คืนสถานภาพนักศึกษา
6 มรส.32 ใบคำร้องขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา
7 มรส.40 คำร้องย้ายคณะหรือสาขาวิชาภายในมหาวิทยาลัยรังสิต
8 มรส.41 คำร้องขอเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตจากสถาบันอื่น
9 มรส.42 คำร้องขอเทียบวิชาและโอนหน่วยกิต(นักศึกษาเก่าสอบเข้าใหม่)
10 มรส.43 คำร้องขอเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตปริญญาที่สอง
11 มรส.44 คำร้องขอเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ/การศึกษาตามอัธยาศัย
12 มรส.56 แบบคำร้องขอผ่อนผันค่าเล่าเรียน
13 มรส.56 เอกสารนำส่งทะเบียน เพื่อทำประวัตินักศึกษาใหม่
14 มรส.57 แบบคำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา (นักศึกษา รหัส 50 ลงไป)
15 มรส.57 แบบคำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา รหัส 51 ขึ้นไป
 
แบบฟอร์มต่าง ๆ | สำหรับอาจารย์
ลำดับ รายการแบบฟอร์ม 
1 Form Exam 01 แบบบันทึกเหตุการณ์สอบทั่วไป
2 Form Exam 02 ใบอนุญาตเข้าห้องสอบ
3 Form Exam 03 แบบสรุปการขาดคุมสอบ
4 Form Exam 04 แบบสรุปการมาคุมสอบสาย
5 มรส.08 ใบอนุมัติผลการสอบไล่
6 มรส.09 ใบแสดงการกระจายของคะแนน
7 มรส.11 ใบส่งเกรด(เพิ่มเติม)
8 มรส.12 บันทึกขอแก้ไขเกรด
9 มรส.48 แบบบันทึกทุจริตการสอบ
10 มรส.58 บันทึกขอแก้ไขวัน-เวลาเรียน/สอบ ปิด-เปิดกลุ่มเรียน


 

ติดต่อเรา

ติดต่อสำนักงานทะเบียน

สถานที่ตั้ง: ชั้น 1 ห้อง 102 อาคารอาทิตย์อุไรรัตน์(อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก
อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

เบอร์โทรศัพท์: งานประวัติ 02-7915549-51 งานประมวลผล 02-7915542,7915545 งานตารางสอน 02-7915539 งานตารางสอบ02-7915543-44 งานเทียบโอน 02-7915540,7915537 งานใบรับรอง/ทรานสคริป 02-7915546-47,7915553 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสารสนเทศ 02-7915557


เบอร์โทรสาร: 02-7915538

Email: registrar@rsu.ac.th

เวลาการให้บริการ: จันทร์ ถึง ศุกร์ 08.30–16.30 น.