YOU ARE HERE : >> แบบฟอร์มต่าง ๆ

แบบฟอร์มต่าง ๆ | สำหรับนักศึกษา
ลำดับ รายการแบบฟอร์ม 
1 หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม (จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
2 หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม (จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
3 บฑ.13 คำร้องขอย้ายคณะ/สาขาวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตระดับบัณฑิตศึกษา
4 แบบคำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา
5 แบบฟอร์มทำบัตรธนาคารกรุงเทพ
6 ใบขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
7 มรส.04,มรส.60 ใบรับรองผู้ปกครอง,ใบแจ้งเอกสารรายงานตัว นศ.
8 มรส.17 แบบคำร้องที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียน
9 มรส.19 แบบคำร้องขอลาพักการศึกษา/ลาออก/รับเงินคืน/คืนสถานภาพนักศึกษา
10 มรส.24 บัตรลงทะเบียน
11 มรส.27 บัตรเพิ่มวิชา
12 มรส.28 บัตรถอนวิชา
13 มรส.32 ใบคำร้องขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา
14 มรส.40 คำร้องย้ายคณะหรือสาขาวิชาภายในมหาวิทยาลัยรังสิต
15 มรส.41 คำร้องขอเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตจากสถาบันอื่น
16 มรส.42 คำร้องขอเทียบวิชาและโอนหน่วยกิต(นักศึกษาเก่าสอบเข้าใหม่)
17 มรส.43 คำร้องขอเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตปริญญาที่สอง
18 มรส.44 คำร้องขอเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ/การศึกษาตามอัธยาศัย
19 มรส.56 แบบคำร้องขอผ่อนผันค่าเล่าเรียน (ปริญญาตรี)
20 มรส.57 แบบคำร้องขอผ่อนผันค่าเล่าเรียน (บัณฑิตศึกษา)
21 มรส.61 แบบคำร้องขอเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล-ที่อยู่
22 หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม (จากมหาวิทยาลัย)
23 หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม (จากโรงเรียน)
 
แบบฟอร์มต่าง ๆ | สำหรับอาจารย์
ลำดับ รายการแบบฟอร์ม 
1 Form Exam 02 ใบอนุญาตเข้าห้องสอบ
2 มรส.08 ใบอนุมัติผลการสอบไล่
3 มรส.09 ใบแสดงการกระจายของคะแนน
4 มรส.11 ใบส่งเกรดเพิ่มเติม
5 มรส.12 บันทึกขอแก้ไขเกรด
6 มรส.48 แบบบันทึกทุจริตการสอบ
7 มรส.58 บันทึกขอแก้ไขวัน-เวลาเรียน/สอบ ปิด-เปิดกลุ่มเรียน
8 มรส.63 แบบฟอร์มส่งรายชื่ออาจารย์คุมสอบ


 

ติดต่อเรา

ติดต่อสำนักงานทะเบียน

สถานที่ตั้ง: ชั้น 1 ห้อง 102 อาคารอาทิตย์อุไรรัตน์(อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก
อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

เบอร์โทรศัพท์: งานประวัติ 02-7915549-51 งานประมวลผล 02-7915542,7915545 งานตารางสอน 02-7915539 งานตารางสอบ02-7915543-44 งานเทียบโอน 02-7915540,7915537 งานใบรับรอง/ทรานสคริป 02-7915546-47,7915553 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสารสนเทศ 02-7915557


เบอร์โทรสาร: 02-7915538

เวลาการให้บริการ: จันทร์ ถึง ศุกร์ 08.30–16.30 น.

Email: registrar@rsu.ac.th

Facebook: www.facebook.com/RegistrarRSU