YOU ARE HERE : >> หน้าข่าวสารประชาสัมพันธ์

ทำบัตรนักศึกษา สำหรับปีการศึกษา 2565
กำหนดการแจ้งจบการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ทำรับบัตรนักศึกษา รหัส 65 (รอบสุดท้าย)
นักศึกษารหัส 65 ที่ยังไม่ได้ส่งเอกสารรายงานตัว โปรดดำเนินการโดยด่วน...
นศ.รหัส 65 รับบัตรรอบสุดท้าย
สำหรับนักศึกษาใหม่ รหัส 66xxxxx
การส่งเอกสารประเภทต่างๆ
สำหรับ นศ.ใหม่ กรอกประวัติ, เอกสารรายงานตัว, ทำบัตร นศ.
ขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา
คำร้องขอลงทะเบียนกรณีอื่นๆ
คำร้องขอลงทะเบียนกรณีหน่วยกิตเกินกว่าที่กำหนด
คำร้องขอลงทะเบียนกรณีสอบซ้ำซ้อน
คำร้องขอลงทะเบียนกรณีวัน เวลาเรียนซ้ำซ้อน
ตรวจสอบผลการเรียนของ นศ. โดยผู้ปกครอง
สำนักงานทะเบียนจัดสัมมนาการจัดการความรู้
    1     
 

ติดต่อเรา

ติดต่อสำนักงานทะเบียน

สถานที่ตั้ง: ชั้น 1 ห้อง 102 อาคารอาทิตย์อุไรรัตน์(อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก
อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

เบอร์โทรศัพท์: งานประวัติ 02-7915549-51 งานประมวลผล 02-7915542,7915545 งานตารางสอน 02-7915539 งานตารางสอบ02-7915543-44 งานเทียบโอน 02-7915540,7915537 งานใบรับรอง/ทรานสคริป 02-7915546-47,7915553 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสารสนเทศ 02-7915557


เบอร์โทรสาร: 02-7915538

เวลาการให้บริการ: จันทร์ ถึง ศุกร์ 08.30–16.30 น.

Email: registrar@rsu.ac.th

Facebook: www.facebook.com/RegistrarRSU