YOU ARE HERE : >> หน้าข่าวสารประชาสัมพันธ์ >> รายละเอียด

กำหนดการแจ้งจบการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
 

นักศึกษาที่คาดว่าจะบการศึกษาในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2560

ให้มาแจ้งจบการศึกษาได้ที่่ สำนักงานทะเบียน อาคาร 1 (อาคารอาทิตย์  อุไรรัตน์) ห้อง 1 - 102

ตั้งแต่วันที่  4 - 8  กันยายน  2560

หากพ้นกำหนดวันดังกล่าว จะไม่ได้รับการเสนอชื่อเข้าสภาฯ เพื่อให้สำเร็จการศึกษา

 

หมายเหตุ   นักศึกษาที่แจ้งจบไว้แล้ว และไม่จบการศึกษาในภาคการศึกษานั้น ไม่ต้องแจ้งจบการศึกษาซ้ำอีก

หลักฐานในการแจ้งจบ

          1.  ใบโครงสร้างหลักสูตร  มรส.36

          2.  ใบคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา  มรส.32

          3.  รูปถ่ายสวมชุดครุย  หลังฉากสีฟ้า ขนาด  2  นิ้ว  จำนวน  3  ใบ

          หมายเหตุ   เอกสารข้อ  1 , 2  รับได้ที่  สำนักงานทะเบียน

        

 

 

ติดต่อเรา

ติดต่อสำนักงานทะเบียน

สถานที่ตั้ง: ชั้น 1 ห้อง 102 อาคารอาทิตย์อุไรรัตน์(อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก
อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

เบอร์โทรศัพท์: งานประวัติ 02-7915549-51 งานประมวลผล 02-7915542,7915545 งานตารางสอน 02-7915539 งานตารางสอบ02-7915543-44 งานเทียบโอน 02-7915540,7915537 งานใบรับรอง/ทรานสคริป 02-7915546-47,7915553 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสารสนเทศ 02-7915557


เบอร์โทรสาร: 02-7915538

Email: registrar@rsu.ac.th

เวลาการให้บริการ: จันทร์ ถึง ศุกร์ 08.30–16.30 น.