YOU ARE HERE : >> หน้าข่าวสารประชาสัมพันธ์ >> รายละเอียด

กำหนดการแจ้งจบการศึกษาประจำภาคเรียนที่ S ปีการศึกษา 2563
 

นักศึกษาที่คาดว่าจะจบการศึกษาภาคเรียน S/2563 ให้ดำเนินการแจ้งจบผ่านเว็บระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2563 โดยดำเนินการดังต่อไปนี้...

        1. เข้าไปที่ http://registrar.rsu.ac.th/applyforgraduate หรือเข้าเว็บ

        สำนักงานทะเบียนแล้วเลือก “สารสนเทศภายใน”ตามด้วย “ระบบแจ้งจบการศึกษา”

2. เข้าusername กับ Password ชุดเดียวกับระบบ intranet (ต้องมี u นำหน้ารหัสนักศึกษา)

3. กรอกข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร (ทรานสคริปและใบรับรองการสำเร็จการศึกษา)

4. สั่งพิมพ์เอกสาร มรส.36 โครงสร้างหลักสูตรและ มรส.62 แบบคำร้องแจ้งจบการศึกษา

5. ชำระเงิน 200 บาทผ่านทางช่องทางที่กำหนดเท่านั้น (Scan QR code เพื่อชำระเงิน)

6. นำเอกสาร มรส.36 และ มรส.62 และรูปถ่ายสวมชุดครุย (หลังฉากสีฟ้า) ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ ส่งสำนักงานทะเบียนตามวันและเวลาที่กำหนด พร้อมใบโอนเงินค่าธรรมเนียมการแจ้งจบ (โดยนักศึกษาจะต้องนำ มรส.36 ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามก่อนนำมาส่งสำนักงานทะเบียน)

 

  • : นักศึกษาที่ไม่แจ้งจบตามกำหนดจะไม่ได้รับการเสนอชื่อเข้าสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญา (ไม่จบการศึกษา) และกรณีที่แจ้งจบไว้แล้วแต่ไม่สามารถจบการศึกษา นักศึกษาไม่ต้องแจ้งจบใหม่ในภาคการศึกษาถัดไป)


หลักฐานในการแจ้งจบ

1. ใบโครงสร้างหลักสูตร มรส.36
2. ใบคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา มรส.32
3. รูปถ่ายสวมชุดครุย ฉากหลังสีฟ้า ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ
(เอกสารข้อ 1, 2 ขอรับได้ที่เคาน์เตอร์สำนักงานทะเบียน)


Clip แนะนำการขึ้นทะเบียนบัณฑิต
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=y_M8GkIkgcE


 

 

ติดต่อเรา

ติดต่อสำนักงานทะเบียน

สถานที่ตั้ง: ชั้น 1 ห้อง 102 อาคารอาทิตย์อุไรรัตน์(อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก
อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

เบอร์โทรศัพท์: งานประวัติ 02-7915549-51 งานประมวลผล 02-7915542,7915545 งานตารางสอน 02-7915539 งานตารางสอบ02-7915543-44 งานเทียบโอน 02-7915540,7915537 งานใบรับรอง/ทรานสคริป 02-7915546-47,7915553 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสารสนเทศ 02-7915557


เบอร์โทรสาร: 02-7915538

Email: registrar@rsu.ac.th

เวลาการให้บริการ: จันทร์ ถึง ศุกร์ 08.30–16.30 น.