YOU ARE HERE : >> หน้าข่าวสารประชาสัมพันธ์ >> รายละเอียด

กำหนดทำบัตรนักศึกษา 66
 

ภาคการศึกษา 1/2566    ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม – 8 กันยายน 2566 

ภาคการศึกษา 2/2566    ระหว่างวันที่  8 – 26 มกราคม 2567

 

เตรียม 

-  รูปถ่ายชุดนักศึกษา ฉากหลังสีฟ้า ขนาด 2 นิ้ว  จำนวน 2 รูป

-  สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ  (ลงลายมือชื่อ รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย พร้อมใส่เบอร์โทรศัพท์)

 

ยื่นเอกสารได้ที่

สำนักงานทะเบียน อาคาร 1 เคาน์เตอร์ 4

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  

งานประวัตินักศึกษา 027915549 – 027915551     จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.

 

ติดต่อเรา

ติดต่อสำนักงานทะเบียน

สถานที่ตั้ง: ชั้น 1 ห้อง 102 อาคารอาทิตย์อุไรรัตน์(อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก
อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

เบอร์โทรศัพท์: งานประวัติ 02-7915549-51 งานประมวลผล 02-7915542,7915545 งานตารางสอน 02-7915539 งานตารางสอบ02-7915543-44 งานเทียบโอน 02-7915540,7915537 งานใบรับรอง/ทรานสคริป 02-7915546-47,7915553 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสารสนเทศ 02-7915557


เบอร์โทรสาร: 02-7915538

เวลาการให้บริการ: จันทร์ ถึง ศุกร์ 08.30–16.30 น.

Email: registrar@rsu.ac.th

Facebook: www.facebook.com/RegistrarRSU