YOU ARE HERE : >> หน้าข่าวสารประชาสัมพันธ์ >> รายละเอียด

ทำบัตรนักศึกษา รหัส 61xxxxx
 

ทำบัตรนักศึกษา รหัส 61xxxxx

18 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2561

09.00-16.00 น.

บริเวณอาคาร 1 ชั้น 3 ข้างห้องประชุม 1-301 

เอกสารที่ต้องเตรียม    

          1.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน      1  ใบ

          2.  สำเนาใบเสร็จค่าลงทะเบียนเรียน  1  ใบ

          3.  ค่าธรรมเนียมถ่ายรูป  40  บาท

นักศึกษาชาย     สวมเสื้อนักศึกษา ผูกเน็กไท ม.รังสิต

นักศึกษาหญิง    สวมเสื้อนักศึกษา ติดกระดุม และเข็มตามสัญลักษณ์ ม.รังสิต

นักศึกษาหญิง (มุสลิม) สวมฮิญาบสีขาวหรือดำเท่านั้น

 

ติดต่อเรา

ติดต่อสำนักงานทะเบียน

สถานที่ตั้ง: ชั้น 1 ห้อง 102 อาคารอาทิตย์อุไรรัตน์(อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก
อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

เบอร์โทรศัพท์: งานประวัติ 02-7915549-51 งานประมวลผล 02-7915542,7915545 งานตารางสอน 02-7915539 งานตารางสอบ02-7915543-44 งานเทียบโอน 02-7915540,7915537 งานใบรับรอง/ทรานสคริป 02-7915546-47,7915553 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสารสนเทศ 02-7915557


เบอร์โทรสาร: 02-7915538

Email: registrar@rsu.ac.th

เวลาการให้บริการ: จันทร์ ถึง ศุกร์ 08.30–16.30 น.