YOU ARE HERE : >> เกี่ยวกับการลงทะเบียน >> คู่มือการลงทะเบียน

ลำดับ รายการคู่มือการลงทะเบียน 
1 คู่มือลงทะเบียนภาค S/2563
2 คู่มือลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/2562
3 คู่มือลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2562
4 คู่มือลงทะเบียนภาคเรียนที่ S/2562
5 คู่มือลงทะเบียนภาค S/2561
6 คู่มือลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2560
7 คู่มือลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2560
8 คู่มือลงทะเบียนภาคเรียนที่ S/2560
9 ตารางคิว (เริ่มต้น) ลงทะเบียนล่วงหน้าภาคเรียนที่ 2/2559
10 คู่มือลงทะเบียนภาค2/2559
11 ตารางคิว(เริ่มต้น)การลงทะเบียนล่วงหน้าภาค 1 ปีการศึกษา 2559
12 คู่มือลงทะเบียนภาคการศึกษาที่1/2559
13 ตารางคิว(เริ่มต้น)การลงทะเบียนล่วงหน้าภาคฤดูร้อน (S) ปีการศึกษา 2559
14 คู่มือลงทะเบียนภาคฤดูร้อน2559
15 คู่มือการลงทะเบียน 2/2558
16 คู่มือการลงทะเบียน 1/2558
17 คู่มือการลงทะเบียน S/2558
18 คู่มือการลงทะเบียนเรียนและจองกลุ่มเรียนกรณีกลุ่มเต็ม (วิธีใช้ระบบลงทะเบียน)
19 คู่มือการลงทะเบียน 2/2557
20 คู่มือการลงทะเบียน 1/2557
21 คู่มือการลงทะเบียน 3/2557
22 คู่มือการลงทะเบียน 3/2556
23 คู่มือการลงทะเบียน 2/2556
24 คู่มือการลงทะเบียน 1/2556
 
 

ติดต่อเรา

ติดต่อสำนักงานทะเบียน

สถานที่ตั้ง: ชั้น 1 ห้อง 102 อาคารอาทิตย์อุไรรัตน์(อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก
อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

เบอร์โทรศัพท์: งานประวัติ 02-7915549-51 งานประมวลผล 02-7915542,7915545 งานตารางสอน 02-7915539 งานตารางสอบ02-7915543-44 งานเทียบโอน 02-7915540,7915537 งานใบรับรอง/ทรานสคริป 02-7915546-47,7915553 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสารสนเทศ 02-7915557


เบอร์โทรสาร: 02-7915538

Email: registrar@rsu.ac.th

เวลาการให้บริการ: จันทร์ ถึง ศุกร์ 08.30–16.30 น.