YOU ARE HERE : >> เกี่ยวกับการลงทะเบียน >> คู่มือการลงทะเบียน

ลำดับ รายการคู่มือการลงทะเบียน 
1 คู่มือลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2566
2 คู่มือลงทะเบียนภาคเรียนที่ 3/2566
3 คู่มือลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/2565
4 คู่มือลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2565 #Update 19/7/65
5 คู่มือลงทะเบียนภาคเรียน 3/2565
6 คู่มือลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/2564
7 คู่มือลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2564
8 คู่มือลงทะเบียนภาคเรียนที่ S/2564
9 คู่มือลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/2563 #Update 11-11-63
10 คู่มือลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2563
11 คู่มือลงทะเบียนภาค S/2563
12 คู่มือลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/2562
13 คู่มือลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2562
14 คู่มือลงทะเบียนภาคเรียนที่ S/2562
15 คู่มือลงทะเบียนภาค S/2561
16 คู่มือลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2560
17 คู่มือลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2560
18 คู่มือลงทะเบียนภาคเรียนที่ S/2560
19 ตารางคิว (เริ่มต้น) ลงทะเบียนล่วงหน้าภาคเรียนที่ 2/2559
20 คู่มือลงทะเบียนภาค2/2559
21 ตารางคิว(เริ่มต้น)การลงทะเบียนล่วงหน้าภาค 1 ปีการศึกษา 2559
22 คู่มือลงทะเบียนภาคการศึกษาที่1/2559
23 ตารางคิว(เริ่มต้น)การลงทะเบียนล่วงหน้าภาคฤดูร้อน (S) ปีการศึกษา 2559
24 คู่มือลงทะเบียนภาคฤดูร้อน2559
25 คู่มือการลงทะเบียน 2/2558
26 คู่มือการลงทะเบียน 1/2558
27 คู่มือการลงทะเบียน S/2558
28 คู่มือการลงทะเบียนเรียนและจองกลุ่มเรียนกรณีกลุ่มเต็ม (วิธีใช้ระบบลงทะเบียน)
29 คู่มือการลงทะเบียน 2/2557
30 คู่มือการลงทะเบียน 1/2557
31 คู่มือการลงทะเบียน 3/2557
32 คู่มือการลงทะเบียน 3/2556
33 คู่มือการลงทะเบียน 2/2556
34 คู่มือการลงทะเบียน 1/2556
 
 

ติดต่อเรา

ติดต่อสำนักงานทะเบียน

สถานที่ตั้ง: ชั้น 1 ห้อง 102 อาคารอาทิตย์อุไรรัตน์(อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก
อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

เบอร์โทรศัพท์: งานประวัติ 02-7915549-51 งานประมวลผล 02-7915542,7915545 งานตารางสอน 02-7915539 งานตารางสอบ02-7915543-44 งานเทียบโอน 02-7915540,7915537 งานใบรับรอง/ทรานสคริป 02-7915546-47,7915553 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสารสนเทศ 02-7915557


เบอร์โทรสาร: 02-7915538

เวลาการให้บริการ: จันทร์ ถึง ศุกร์ 08.30–16.30 น.

Email: registrar@rsu.ac.th

Facebook: www.facebook.com/RegistrarRSU