YOU ARE HERE : >> เกี่ยวกับการลงทะเบียน

ปฏิทินการศึกษา

ข้อมูลปฏิทินการศึกษา

คู่มือการลงทะเบียน

รายละเอียดคู่มือการลงทะเบียน แต่ละภาคการศึกษา

ประกาศและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด ประกาศ และ คำสั่ง ของมหาวิทยาลัยรังสิต ที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดระเบียบข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับ นักศึกษาระดับปริญญาตรี และ ระดับบัณฑิตศึกษา

 

ติดต่อเรา

ติดต่อสำนักงานทะเบียน

สถานที่ตั้ง: ชั้น 1 ห้อง 102 อาคารอาทิตย์อุไรรัตน์(อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก
อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

เบอร์โทรศัพท์: งานประวัติ 02-7915549-51 งานประมวลผล 02-7915542,7915545 งานตารางสอน 02-7915539 งานตารางสอบ02-7915543-44 งานเทียบโอน 02-7915540,7915537 งานใบรับรอง/ทรานสคริป 02-7915546-47,7915553 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสารสนเทศ 02-7915557


เบอร์โทรสาร: 02-7915538

เวลาการให้บริการ: จันทร์ ถึง ศุกร์ 08.30–16.30 น.

Email: registrar@rsu.ac.th

Facebook: www.facebook.com/RegistrarRSU