หมวดหมู่ : เกร็ดความรู้ทั่วไป
         ธรรมที่ทำให้สามัคคี

 

                ในการสัมพันธไมตรีกับผู้ร่วมงาน พรรคพวกเพื่อนฝูง สมาชิกในหมู่คณะ และพี่น้องในครอบครัว ไม่ว่าองค์กรใดก็ตาม การใช้หลักธรรมที่ทำให้เกิดความสามัคคี 6หรือที่เรียกว่า “สารณียธรรม 6”(ธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน ธรรมที่ท าให้เกิด ความสามัคคี) มาเป็นหลักปฏิบัติ จะได้รับประโยชน์อย่างยิ่งดังนี้

            (1) เมตตากายกรรม ( Metta-kayakamma ) การมีเมตตา มีไมตรีจิต ต่อกันทางการกระทำในเพื่อนสมาชิก คือช่วยเหลือกิจธุระของ สมาชิกในหมู่คณะด้วยความเต็มใจ จริงใจ และแสดงกิริยาสุภาพ เคารพนับถือกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง  
            (2) เมตตาวจีกรรม ( Metta-vacikamma ) การมีเมตตา มีไมตรีจิตต่อกันทางวาจา คือช่วยบอกสิ่งที่เป็นประโยชน์ สอน แนะนำตักเตือนด้วย ความหวังดี มีมิตรไมตรี กล่าวแต่วาจาสุภาพ เคารพนับถือซี่งกันและกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง
             (3) เมตตามโนกรรม ( Metta-manokamma ) มีเมตตา มีไมตรีจิตต่อกันอย่างจริงใจ คือตั้งจิตปรารถนาดี ต่อกัน คิดท าสิ่งที่เป็นประโยชน์ แก่กัน มองกันในแง่ดี มีหน้าตาท่าทาง ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความชื่นชมยินดีต่อกัน พัฒนาจิต เริ่มต้นจากจิตใจที่เบิกบานสู่จิตใจที่สงบ และอิสระ ในการ พิจารณาจัดการสิ่งใด ต้องค านึงถึงจุดยืนของผู้อื่น
             (4) สาธารณโภคิตา( Sadharana-bhogi ) มีความเสมอภาค ไม่เห็นแก่ส่วนตัว ครองชีวิตเรียบง่าย ได้รับมาเท่าใดก็ให้ไปเท่านั้น แบ่งปันซึ่งกัน และกันให้เท่าเทียมกัน เมื่อได้ของสิ่งใดมาโดยชอบธรรม แม้เป็นของเล็กน้อย ก็น ามาแบ่งปันกันให้มีส่วนได้ใช้โดยทั่วกัน
             (5) ศีลสามัญญตา( Sila-samannata ) รักษาและปฎิบัตให้มีศีลบริสุทธิ์เสมอกันกับเพื่อสมาชิกทั้งหลาย คือมีความประพฤติสุจริตดีงาม ถูกต้องตามระเบียบวินัย ไม่ทำตนให้เป็นที่น่ารังเกียจของหมู่คณะหรือท าลายหมู่คณะ
             (6) ทิฏฐิสามัญญตา( Ditthi-samannata ) มีทิฏฐิงามเสมอกันกับเพื่อนสมาชิกทั้งหลาย ให้ความเคารพ และให้เกียรติต่อความคิดของผู้อื่น มีความเห็นชอบร่วมกัน 

 

   
create topic by :ไซเบอร์คุง
 
จำนวนคนอ่าน  695   คน จำนวนคนโหวต 5   คน
คุณคิดว่าเนื้อหาในเรื่องนี้ดีหรือไม่ ?
น้อย     มาก

 
ความเห็น :
 
 

ติดต่อสำนักงานทะเบียน

Email:registrar@rsu.ac.th
Phone: 027912222 ต่อ 5535
Website: http://registrar.rsu.ac.th
Address: อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 1 ห้อง 101