หมวดหมู่ : เกร็ดความรู้ทั่วไป
         อานิสงส์การให้อาหารเป็นทาน

 

                 ผู้ให้อาหารการกิน(โภชนะ)เป็นทาน นั้นเป็นผู้ได้รับอานิสงส์ตามหลักพุทธวจนะ ตามที่ปรากฏในโภชนทานสูตร ดังนี้  ดูกร ภิกษุทั้งหลาย ทายกผู้ให้โภชนะเป็นทาน ชื่อว่าให้ฐานะ ๕ อย่างแก่ปฏิคาหก(ผู้รับทาน)        ๕ อย่างเป็นไฉน คือ ให้อายุ ๑    ให้ วรรณะ(ผิวพรรณ ชนชั้น) ๑     ให้สุข ๑     ให้ก าลัง ๑     ให้ปฏิภาณ(ความมีไหวพริบ) ๑  

               ครั้นให้อายุแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งอายุทั้งที่เป็นทิพย์ทั้งที่เป็นมนุษย์  ครั้นให้วรรณะแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่ง วรรณะทั้งที่เป็นทิพย์ทั้งที่เป็นมนุษย์  ครั้นให้สุขแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งสุขทั้งที่เป็นทิพย์ทั้งที่เป็นมนุษย์ ครั้นให้กำลังแล้ว ย่อม เป็นผู้มีส่วนแห่งกำลังทั้งที่เป็นทิพย์ทั้งที่เป็นมนุษย์  ครั้นให้ปฏิภาณแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งปฏิภาณทั้งที่เป็นทิพย์ทั้งที่ เป็น มนุษย์                

               ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทายกผู้ให้โภชนะเป็นทานชื่อว่าให้ฐานะ ๕ อย่างนี้แล ฯ ปราชญ์ผู้มีปัญญา ให้อายุย่อมได้อายุ ให้ กำลัง ย่อมได้กำลัง ให้วรรณะ ย่อมได้วรรณะ ให้ปฏิภาณย่อมได้ปฏิภาณ ให้สุขย่อมได้สุข ครั้นให้อายุ กำลัง วรรณะ สุข และ ปฏิภาณแล้วจะเกิดในที่ใดๆ ย่อมเป็นผู้มีอายุยืน มียศ ฯ (พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๔ อังคุตตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต สูตรที่ ๗ ) 

   
create topic by :ไซเบอร์คุง
 
จำนวนคนอ่าน  1082   คน จำนวนคนโหวต 11   คน
คุณคิดว่าเนื้อหาในเรื่องนี้ดีหรือไม่ ?
น้อย     มาก

 
ความเห็นที่ : 1

อนุโมทนาครับ

โดย :  วิท
 
ความเห็น :
 
 

ติดต่อสำนักงานทะเบียน

Email:registrar@rsu.ac.th
Phone: 027912222 ต่อ 5535
Website: http://registrar.rsu.ac.th
Address: อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 1 ห้อง 101