หมวดหมู่ : พุธวจนะ
         สังขตลักษณะ

 

ภิกษุทั้งหลาย!

สังขตลักษณะแห่งสังขตธรรม  ๓ อย่าง เหล่านี้ มีอยู่.
๓ อย่าง อย่างไรเล่า ? ๓ อย่าง คือ :-
   (๑) มีการเกิดปรากฏ (อุปฺปาโท ปญฺญายติ)
   (๒) มีการเสื่อมปรากฏ (วโย ปญฺญายติ)
   (๓) เมื่อตั้งอยู่ ก็มีภาวะอย่างอื่นปรากฏ       (ฐิตสฺส อญฺญถตฺต  ปญฺญายติ)

 
ภิกษุทั้งหลาย! ๓ อย่างเหล่านี้แล คือ สังขตลักษณะแห่งสังขตธรรม. 
ติก. อ . ๒๐/๑๙๒/๔๘๖. 

   
create topic by :ช่อแก้ว
 
จำนวนคนอ่าน  514   คน จำนวนคนโหวต 3   คน
คุณคิดว่าเนื้อหาในเรื่องนี้ดีหรือไม่ ?
น้อย     มาก

 
ความเห็น :
 
 

ติดต่อสำนักงานทะเบียน

Email:registrar@rsu.ac.th
Phone: 027912222 ต่อ 5535
Website: http://registrar.rsu.ac.th
Address: อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 1 ห้อง 101