หมวดหมู่ : พุธวจนะ
         ความหมายของคำว่า “ความดับ”

 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ! พระองค์กล่าวอยู่ว่า “ความดับๆ” ดังนี้
อันว่า “ความดับๆ”ดังกล่าวนี้หมายถึงความดับแห่งธรรม
ทั้งหลายเหล่าไหนเล่า 
พระเจ้าข้า ! 
 

อานนท์! รูปก็ดี เวทนาก็ดี สัญญาก็ดี สังขารทั้งหลายก็ดี 
วิญญาณก็ดี เป็นของไม่เที่ยง อันปัจจัยปรุงแต่งแล้ว อาศัยกัน และกันเกิดขึ้น มีความสิ้นไปเป็นธรรมดา มีความเสื่อมไปเป็น ธรรมดา มีความจางคลายไปเป็นธรรมดา มีความดับไปเป็น
ธรรมดา คำอันเรากล่าวว่า “ความดับๆ” หมายถึง ความดับ
แห่งรูป แห่งเวทนา แห่งสัญญา แห่งสังขาร และแห่ง วิญญาณ ดังนี้. อานนท์ คำอันเรากล่าวว่า “ความดับๆ” ดังนี้ หมายถึง ความดับแห่งธรรมทั้งหลายเหล่านี้แล.  


ขนฺธ. สํ. ๑๗/๓๐/๔๘. 

   
create topic by :ช่อแก้ว
 
จำนวนคนอ่าน  602   คน จำนวนคนโหวต 5   คน
คุณคิดว่าเนื้อหาในเรื่องนี้ดีหรือไม่ ?
น้อย     มาก

 
ความเห็น :
 
 

ติดต่อสำนักงานทะเบียน

Email:registrar@rsu.ac.th
Phone: 027912222 ต่อ 5535
Website: http://registrar.rsu.ac.th
Address: อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 1 ห้อง 101