หมวดหมู่ : พุธวจนะ
         ..ท่านทั้งหลาย

 

อย่าได้ยึดถือตามถ้อยคำที่ได้ยินได้ฟังมา  
อย่าได้ยึดถือตามถ้อยคำสืบๆกันมา  
อย่าได้ยึดถือโดยตื่นข่าวว่าได้ยินอย่างนี้
อย่าได้ยึดถือโดยอ้างตำรา  
อย่าได้ยึดถือโดยเดาเอาเอง  
อย่าได้ยึดถือโดยคาดคะเน  
อย่าได้เชื่อถือโดยความตรึกตามอาการ  
อย่าได้ยึดถือโดยชอบใจว่าต้องกันกับทิฐิของตัว  
อย่าได้ยึดถือโดยเชื่อว่าผู้พูดสมควรจะเชื่อได้  
อย่าได้ยึดถือโดยความนับถือว่าสมณะนี้เป็นครูของเรา

 

เมื่อใด ท่านทั้งหลายพึงรู้ด้วยตนเองว่า ธรรมเหล่านี้  เป็นอกุศลธรรมเหล่านี้มีโทษ ธรรมเหล่านี้ผู้รู้ติเตียน   ธรรมเหล่านี้ใครสมาทานให้บริบูรณ์แล้วเป็นไปเพื่อสิ่ง  ไม่เป็นประโยชน์ เพื่อทุกข์เมื่อนั้น ท่าน ทั้งหลายควรละ  ธรรมเหล่านั้นเสีย

(ตัดทอนจากพระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๒ อังคุตตรนิกาย เอก-ทุก- ติกนิบาต ข้อที่ ๕๐๕ เกสปุตตสูตร) 

   
create topic by :ช่อแก้ว
 
จำนวนคนอ่าน  559   คน จำนวนคนโหวต 3   คน
คุณคิดว่าเนื้อหาในเรื่องนี้ดีหรือไม่ ?
น้อย     มาก

 
ความเห็น :
 
 

ติดต่อสำนักงานทะเบียน

Email:registrar@rsu.ac.th
Phone: 027912222 ต่อ 5535
Website: http://registrar.rsu.ac.th
Address: อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 1 ห้อง 101