หมวดหมู่ : พุธวจนะ
         จงเจริญสมาธิ จักรู้อริยสัจตามเป็นจริง

 

ภิกษุทั้งหลาย! พวกเธอทั้งหลาย จงเจริญสมาธิเถิด.
ภิกษุทั้งหลาย! ภิกษุผู้มีจิตเป็นสมาธิแล้ว ย่อมรู้ได้ตามเป็น จริง. 
รู้ได้ตามเป็นจริงซึ่งอะไรเล่า? 
รู้ได้ตามเป็นจริง ซึ่งความจริงอันประเสริฐว่า “นี้เป็นทุกข์, นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์,
นี้เป็นความดับไม่เหลือ ของทุกข์,
และนี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของ ทุกข์” ดังนี้.
ภิกษุทั้งหลาย! พวกเธอทั้งหลาย จงเจริญสมาธิเถิด. ภิกษุทั้งหลาย! ภิกษุผู้มีจิตเป็นสมาธิแล้ว ย่อมรู้ได้ตาม เป็นจริง.
ภิกษุทั้งหลาย! เพราะเหตุนั้นในกรณีนี้ พวกเธอพึงทำ ความเพียรเพื่อให้รู้ตามเป็นจริงว่า “นี้เป็นทุกข์, นี้เป็น เหตุให้เกิดของทุกข์, นี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์, และนี้ เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์” ดังนี้เถิด.

มหาวาร. ส . ๑๙/๕๒๐/๑๖๕๔.  

   
create topic by :ช่อแก้ว
 
จำนวนคนอ่าน  506   คน จำนวนคนโหวต 5   คน
คุณคิดว่าเนื้อหาในเรื่องนี้ดีหรือไม่ ?
น้อย     มาก

 
ความเห็น :
 
 

ติดต่อสำนักงานทะเบียน

Email:registrar@rsu.ac.th
Phone: 027912222 ต่อ 5535
Website: http://registrar.rsu.ac.th
Address: อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 1 ห้อง 101