หมวดหมู่ : เกร็ดความรู้ทั่วไป
         หลักดำรงชีพเพื่อประโยชน์สุขในเวลาถัดต่อมา

 

        พยัคฆปัชชะ ! ธรรม ๔ ประการเหล่านี้เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุขของกุลบุตรในสัมปรายะ (ในเวลาถัดต่อมา)

๔ ประการ อย่างไรเล่า ? ๔ ประการคือ สัทธาสัมปทา(ความถึงพร้อมด้วยศรัทธา) สีลสัมปทา(ความถึงพร้อมด้วยศีล)

จาคสัมปทา(ความถึงพร้อมด้วยการบริจาค) และ ปัญญาสัมปทา(ความถึงพร้อมด้วยปัญญา)

       พยัคฆปัชชะ ! สัทธาสัมปทา เป็นอย่างไรเล่า ? พยัคฆปัชชะ ! กุลบุตรในกรณีนี้ เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อในการตรัสรู้ของตถาคตว่า “เพราะเหตุอย่างนี้ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นผู้ไกลจากกิเลส เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและ

ข้อปฏิบัติให้ถึงวิชชา เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง เป็นผู้สามารถฝึกคนที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม เป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์” ดังนี้.  พยัคฆปัชชะ! นี้เรียกว่า สัทธาสัมปทา.

       พยัคฆปัชชะ ! สีลสัมปทา เป็นอย่างไรเล่า ? พยัคฆปัชชะ ! กุลบุตรในกรณีนี้ เป็นผู้เว้นขาดจากปาณาติบาต เป็นผู้เว้นขาดจากอทินนาทาน เป็นผู้เว้นขาดจากกาเมสุมิจฉาจาร เป็นผู้เว้นขาดจากมุสาวาท เป็นผู้เว้นขาดจากสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน. พยัคฆปัชชะ ! นี้เราเรียกว่า สีลสัมปทา.

       พยัคฆปัชชะ ! จาคสัมปทา เป็นอย่างไรเล่า ? พยัคฆปัชชะ ! กุลบุตรในกรณีนี้ มีใจปราศจากความตระหนี่อันเป็นมลทิน อยู่ครองเรือน มีจาคะอันปล่อยอยู่เป็นประจำ มีฝ่ามืออันชุ่มเป็นปกติ ยินดีแล้วในการสละ ควรแก่การขอ ยินดีแล้วในการจำแนกทาน.

พ๎ยัคฆปัชชะ ! นี้เรียกว่า จาคสัมปทา.

        พยัคฆปัชชะ ! ปัญญาสัมปทา เป็นอย่างไรเล่า ? พยัคฆปัชชะ ! กุลบุตรในกรณีนี้ เป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาเครื่องให้ถึงสัจจะแห่งการเกิดดับ เป็นเครื่องไปจากข้าศึก เป็นเครื่องเจาะแทงกิเลส เป็นเครื่องถึงซึ่งความสิ้นไปแห่งทุกข์โดยชอบ.

พ๎ยัคฆปัชชะ ! นี้เราเรียกว่า ปัญญาสัมปทา.

       พยัคฆปัชชะ ! ธรรม ประการเหล่านี้แลเป็นธรรมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุขของกุลบุตร ในสัมปรายะ (ในเวลาถัดต่อมา).

       ที่มา : อฏฺฐก. อํ. ๒๓/๒๘๙-๒๙๓/๑๔๔.

   
create topic by :ไซเบอร์คุง
 
จำนวนคนอ่าน  1018   คน จำนวนคนโหวต 5   คน
คุณคิดว่าเนื้อหาในเรื่องนี้ดีหรือไม่ ?
น้อย     มาก

 
ความเห็น :
 
 

ติดต่อสำนักงานทะเบียน

Email:registrar@rsu.ac.th
Phone: 027912222 ต่อ 5535
Website: http://registrar.rsu.ac.th
Address: อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 1 ห้อง 101