หมวดหมู่ : พุธวจนะ
         เครื่องนำไปสู่ภพ

 

    “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ! พระองค์ตรัสอยู่ว่า ‘เครื่องนำไปสู่ภพ เครื่องนำไปสู่ภพ’ ดังนี้, ก็เครื่องนำไปสู่ภพ เป็นอย่างไรพระเจ้าข้า ! และความดับไม่เหลือของเครื่องนำไปสู่ภพนั้นเป็นอย่างไรเล่า พระเจ้าข้า !”

   ราธะ ! ฉันทะ (ความพอใจ) ก็ดี, ราคะ (ความกำหนัด) ก็ดี, นันทิ (ความเพลิน) ก็ดี, ตัณหา (ความทะยานอยาก) ก็ดี, อุปายะ (กิเลสเป็นเหตุเข้าไปสู่ภพ) และ อุปาทาน (ความถือมั่นด้วยอำนาจกิเลส) อันเป็นเครื่องตั้งทับ เครื่องเข้าไปอาศัย และเครื่องนอนเนื่องแห่งจิตก็ดี ใดๆในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขารทั้งหลาย และในวิญญาณ;

     กิเลสเหล่านี้ นี่เราเรียกว่า ‘เครื่องนำไปสู่ภพ’

     ความดับไม่เหลือของเครื่องนำไปสู่ภพ มีได้เพราะความดับไม่เหลือของกิเลส มีฉันทะ ราคะ เป็นต้น เหล่านั้นเอง.

ขนฺธ. สํ. ๑๗/๒๓๓/๓๖๘.๔๓.

   
create topic by :ช่อแก้ว
 
จำนวนคนอ่าน  526   คน จำนวนคนโหวต 3   คน
คุณคิดว่าเนื้อหาในเรื่องนี้ดีหรือไม่ ?
น้อย     มาก

 
ความเห็น :
 
 

ติดต่อสำนักงานทะเบียน

Email:registrar@rsu.ac.th
Phone: 027912222 ต่อ 5535
Website: http://registrar.rsu.ac.th
Address: อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 1 ห้อง 101