YOU ARE HERE : >> สำหรับนักศึกษา >> รายละเอียด

���������������������������������������������������������������
 

              การชำระเงินค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ผ่านธนาคารจะทำได้ก็ต่อเมื่อมีการลงทะเบียนต่าง ๆ ผ่านระบบออนไลน์แล้วเท่านั้น หลังจากยืนยันแล้วให้พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินผ่านทางธนาคาร แล้วนำไปชำระที่ธนาคารต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสาร ภายในกำหนดระยะเวลาเท่านั้น การชำระเงินที่ธนาคารเมื่อเลยกำหนดเวลาแล้วถือเป็นโมฆะ
             กรณีนักศึกษาทุนทุกประเภท (รวมถึงกองทุนกู้ยืมฯ) หากค่าลงทะเบียนรายวิชาไม่เกินทุนที่ได้รับ การลงทะเบียนนั้นจะถือเป็นผลสมบูรณ์ทันที ให้สั่งพิมพ์ใบโอนเงินผ่านธนาคารไว้เป็นหลักฐานด้วยตนเองและไม่ต้องมาติดต่อรับใบเสร็จ แต่ถ้าค่าลงทะเบียนรายวิชาเกินทุนที่ได้รับ ให้สั่งพิมพ์ใบโอนเงินผ่านธนาคารและนำไปชำระเงินผ่านธนาคารที่ระบุไว้ภายในกำหนดเวลา

 

ติดต่อเรา

ติดต่อสำนักงานทะเบียน

สถานที่ตั้ง: ชั้น 1 ห้อง 102 อาคารอาทิตย์อุไรรัตน์(อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก
อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

เบอร์โทรศัพท์: งานประวัติ 02-7915549-51 งานประมวลผล 02-7915542,7915545 งานตารางสอน 02-7915539 งานตารางสอบ02-7915543-44 งานเทียบโอน 02-7915540,7915537 งานใบรับรอง/ทรานสคริป 02-7915546-47,7915553 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสารสนเทศ 02-7915557


เบอร์โทรสาร: 02-7915538

เวลาการให้บริการ: จันทร์ ถึง ศุกร์ 08.30–16.30 น.

Email: registrar@rsu.ac.th

Facebook: www.facebook.com/RegistrarRSU