YOU ARE HERE : >> สำหรับนักศึกษา >> รายละเอียด

��������������� (������������������������������)
 

การเพิ่มรายวิชามีขั้นตอนดังนี้
1. ในกรณีที่นักศึกษาต้องการทำรายการทั้งการถอนรายวิชาและเพิ่มรายวิชาด้วย ให้นักศึกษาทำการถอนรายวิชาก่อนแล้วจึงทำการเพิ่มรายวิชา เพื่อที่จะได้นำเงินโอนเก็บที่ได้จากการถอนรายวิชามาเพิ่มรายวิชาได้ทันที
2. เปิดคู่มือการลงทะเบียนเพื่อจัดตารางเวลาเรียน และเวลาสอบของวิชาที่จะเพิ่มรายวิชา
3. เปิด intranet ที่ http://intranet.rsu.ac.th/ ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
4. ศึกษาวิธีการเพิ่มรายวิชาโดยการกดปุ่ม การเพิ่มรายวิชา ที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอ
5. กดปุ่มข้อมูลลงทะเบียนเรียน แล้วกดปุ่มการเพิ่มรายวิชา ทำการเพิ่มรายวิชาตามวิธีการที่กำหนดไว้
6. เมื่อเพิ่มรายวิชาเรียบร้อยแล้วให้พิมพ์ใบโอนเงินผ่านธนาคารและนำไปชำระค่าเพิ่มรายวิชาตามธนาคารที่ระบุไว้ภายในกำหนดเวลา หากไม่ชำระค่าเพิ่มรายวิชาตามกำหนด การเพิ่มรายวิชานั้นจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
7. กรณีนักศึกษาทุนทุกประเภท (รวมถึงกองทุนกู้ยืมฯ) หากค่าเพิ่มรายวิชาไม่เกินทุนที่ได้รับ การเพิ่มรายวิชานั้นจะถือเป็นผลสมบูรณ์ทันที ให้สั่งพิมพ์ใบโอนเงินผ่านธนาคารไว้เป็นหลักฐานด้วยตนเองและไม่ต้องมาติดต่อรับใบเสร็จ แต่ถ้าค่าเพิ่มรายวิชาเกินทุนที่ได้รับ ให้สั่งพิมพ์ใบโอนเงินผ่านธนาคารและนำไปชำระเงินผ่านธนาคารที่ระบุไว้ภายในกำหนดเวลา
8. นักศึกษาที่เพิ่มรายวิชาและชำระเงินผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว หลักฐานใบโอนเงินผ่านธนาคารถือเป็นใบเสร็จ หากต้องการเอกสารใบเสร็จเพื่อไปเบิกในกรณีต่าง ๆ ให้ไปติดต่อขอที่แผนกการเงิน ชั้น 3 อาคาร 1

 

ติดต่อเรา

ติดต่อสำนักงานทะเบียน

สถานที่ตั้ง: ชั้น 1 ห้อง 102 อาคารอาทิตย์อุไรรัตน์(อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก
อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

เบอร์โทรศัพท์: งานประวัติ 02-7915549-51 งานประมวลผล 02-7915542,7915545 งานตารางสอน 02-7915539 งานตารางสอบ02-7915543-44 งานเทียบโอน 02-7915540,7915537 งานใบรับรอง/ทรานสคริป 02-7915546-47,7915553 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสารสนเทศ 02-7915557


เบอร์โทรสาร: 02-7915538

เวลาการให้บริการ: จันทร์ ถึง ศุกร์ 08.30–16.30 น.

Email: registrar@rsu.ac.th

Facebook: www.facebook.com/RegistrarRSU