YOU ARE HERE : >> สำหรับนักศึกษา >> รายละเอียด

��������������������������������������� (���������������������������������)
 
เอกสารที่ใช้ในการขอเทียบโอนสำหรับนักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยรังสิต และสอบคัดเลือกเข้าใหม่


1. แบบใบคำร้อง มรส.42 (รับได้ที่สำนักงานทะเบียน)
2. ใบรายงานผลการศึกษาในรหัสนักศึกษาเดิม
 
ขั้นตอนการขอเทียบโอนกรณีสอบเข้าใหม่
- กรอกแบบแบบใบคำร้อง มรส.42 ให้ครบถ้วน
- ให้นักศึกษายื่นคำร้องขอเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชาเรียน (แบบใบคำร้อง มรส.42 ) และใบรายงานผลการศึกษาในรหัสนักศึกษาเดิม ที่คณะกรรมการพิจารณาเทียบโอนประจำคณะ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเปิดเรียนภาคแรกที่ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
- ชำระค่าธรรมเนียมการเทียบโอน 1,000 บาท ที่แผนกการเงิน (หลังจากที่สำนักงานทะเบียนได้รับเรื่องเทียบโอนจากคณะโดยจะประกาศให้ทราบ ภายในภาคการศึกษานั้นๆ)
 

เกณฑ์การขอเทียบโอนกรณีสอบเข้าใหม่

 ระดับปริญญาตรี
(1) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่าที่ทบวงมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมายรับรอง
(2) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ
(3) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่สอบไล่ได้ไม่ต่ำกว่าระดับคะแนนตัวอักษร C หรือแต้มระดับคะแนน
2.00 หรือเทียบเท่า
(4) นักศึกษาจะได้รับการเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินสามในสี่ของจำนวนหน่วยกิตรวม
ที่ต้องศึกษาในแต่ละหลักสูตร / สาขาวิชา
(5) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เคยเทียบโอนจากต่างสถาบันอุดมศึกษาจะไม่นำมาคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
(6) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนภายในมหาวิทยาลัย ให้คำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ทั้งผลการศึกษาของรายวิชาที่นักศึกษาได้รับการเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ และของรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามจำนวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษาของแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชาที่ศึกษา
(7) นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา จึงจะมีสิทธิ์สำเร็จการศึกษา
(8) ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่จะเทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้ไม่เกินกว่าชั้นปีและภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว
หมายเหตุ : วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ และ คณะเภสัชศาสตร์ ให้ใช้หลักเกณฑ์ตาม
ประกาศเพิ่มเติมของคณะ
 
ระดับบัณฑิตศึกษา
(1) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือเทียบเท่าที่ทบวงมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมายรับรอง
(2) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ
(3) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่สอบไล่ได้ไม่ต่ำกว่าระดับคะแนนตัวอักษร B หรือแต้มระดับคะแนน 3.00 หรือเทียบเท่า หรือระดับคะแนนตัวอักษร S
(4) นักศึกษาจะได้รับการเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวนหน่วย
กิตรวมที่ต้องศึกษาในแต่ละหลักสูตร / สาขาวิชา
(5) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เคยเทียบโอนจากต่างสถาบันอุดมศึกษาจะไม่นำมาคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
(6) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนภายในมหาวิทยาลัย ให้คำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ทั้งผลการศึกษาของรายวิชาที่นักศึกษาได้รับการเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ และของรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามจำนวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษาของแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชาที่ศึกษา
(7) นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1ปีการศึกษา และลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
(8) ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่ จะเทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้ไม่เกินชั้นปีและภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว

 

Download คู่มือการเทียบโอนระบบปริญญา พ.ศ.2546
Download ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่องการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา พ.ศ. 2546
Download ประกาศวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์
Download ประกาศคณะทันตแพทย์ศาสตร์
Download ประกาศคณะเภสัชศาสตร์

 

 

 

ติดต่อเรา

ติดต่อสำนักงานทะเบียน

สถานที่ตั้ง: ชั้น 1 ห้อง 102 อาคารอาทิตย์อุไรรัตน์(อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก
อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

เบอร์โทรศัพท์: งานประวัติ 02-7915549-51 งานประมวลผล 02-7915542,7915545 งานตารางสอน 02-7915539 งานตารางสอบ02-7915543-44 งานเทียบโอน 02-7915540,7915537 งานใบรับรอง/ทรานสคริป 02-7915546-47,7915553 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสารสนเทศ 02-7915557


เบอร์โทรสาร: 02-7915538

เวลาการให้บริการ: จันทร์ ถึง ศุกร์ 08.30–16.30 น.

Email: registrar@rsu.ac.th

Facebook: www.facebook.com/RegistrarRSU