YOU ARE HERE : >> สำหรับนักศึกษา >> รายละเอียด

เทียบโอนต่างสถาบัน
 

เอกสารที่ใช้ในการเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตมาจากต่างสถาบัน
1. แบบใบคำร้อง มรส.41 (รับได้ที่สำนักงานทะเบียน)
2. ใบรายงานผลการศึกษาของสถาบันการศึกษาเดิมฉบับจริง (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
3. คำอธิบายรายวิชาที่ได้ศึกษามาจากสถาบันเดิมที่มีตราสถาบันเดิมประทับรับรอง 1 ชุด

 
ขั้นตอนการเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตจากต่างสถาบัน
• กรอกแบบใบคำร้อง มรส.41 ให้ครบถ้วน
• นักศึกษาส่งต้นฉบับใบคำร้องพร้อมใบรายงานผลการเรียนและคำอธิบายรายวิชาที่คณะที่ขอเข้าศึกษา ภายใน 30 วัน หลังจากเปิดภาคการศึกษาที่เข้าศึกษา
• คณะจะเป็นผู้ดำเนินการส่งต้นฉบับที่อนุมัติเทียบวิชา และโอนหน่วยกิตต่อสำนักงานทะเบียน
• การชำระค่าธรรมเนียมเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตในอัตราหน่วยกิตละ 300 บาท โดยให้ชำระที่แผนกการเงินหลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ยื่นเรื่องขอเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตและนำสำเนาใบเสร็จส่งสำนักงานทะเบียน

 
เกณฑ์การขอย้ายคณะหรือสาขาวิชา
• ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจำคณะที่เกี่ยวข้องโดยนักศึกษาที่ขอย้ายคณะหรือสาขาวิชาต้องได้ศึกษาอยู่ในคณะหรือในหลักสูตรสาขาวิชาเดิมไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษาทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกให้พัก
• การย้ายคณะหรือสาขาวิชา ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนหมดกำหนดการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่จะเริ่มเรียนในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่
• นักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้ย้ายคณะหรือสาขาวิชา
1.จะมีสถานภาพนักศึกษาคงเดิม คณะหรือภาควิชาใหม่ของนักศึกษาจะโอนผลการศึกษาเดิมมาทั้งหมดโดยไม่เปลี่ยนแปลงและการคำนวณแต้มระดับขั้นเฉลี่ยสะสม ให้นำผลการศึกษาเดิมทุกรายวิชามาใช้ในการคำนวณด้วย แต่การคิดหน่วยกิตสะสมตามหลักสูตรให้นับเฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่เท่านั้น หรือ
2.เทียบโอนรายวิชาตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา พ.ศ.2546 เป็นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิชาเฉพาะด้าน วิชาเอก วิชาแกน หรือวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรีที่ได้ระดับคะแนนตัวอักษรไม่ต่ำกว่า C หรือค่าระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่า
  
เกณฑ์การขอเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตจากต่างสถาบัน
 ระดับปริญญาตรี
(1) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่าที่ทบวงมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมายรับรอง
(2) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ
(3) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่สอบไล่ได้ไม่ต่ำกว่าระดับคะแนนตัวอักษร C หรือแต้มระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่า
(4) นักศึกษาจะได้รับการเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินสามในสี่ของจำนวนหน่วยกิตรวม
ที่ต้องศึกษาในแต่ละหลักสูตร / สาขาวิชา
(5) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจากต่างสถาบันอุดมศึกษาจะไม่นำมาคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
(6) นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา จึงจะมีสิทธิ์สำเร็จการศึกษา
(7) ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่จะเทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้ไม่เกินกว่าชั้นปีและภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว

หมายเหตุ : วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ และ คณะเภสัชศาสตร์ ให้ใช้หลักเกณฑ์ตาม
ประกาศเพิ่มเติมของคณะ

ระดับบัณฑิตศึกษา
(1) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือเทียบเท่าที่ทบวงมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมายรับรอง
(2) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ
(3) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่สอบไล่ได้ไม่ต่ำกว่าระดับคะแนนตัวอักษร B หรือแต้มระดับคะแนน 3.00 หรือเทียบเท่า หรือระดับคะแนนตัวอักษร S
(4) นักศึกษาจะได้รับการเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวนหน่วย
กิตรวมที่ต้องศึกษาในแต่ละหลักสูตร / สาขาวิชา
(5) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจากต่างสถาบันอุดมศึกษาจะไม่นำมาคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
(6) นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1ปีการศึกษา และลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
(7) ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่ จะเทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้ไม่เกินชั้นปีและภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว
 

Download คู่มือการเทียบโอนระบบปริญญา พ.ศ.2546
Download ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่องการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา พ.ศ. 2546
Download ประกาศวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์
Download ประกาศคณะทันตแพทย์ศาสตร์
Download ประกาศคณะเภสัชศาสตร์

 

ติดต่อเรา

ติดต่อสำนักงานทะเบียน

สถานที่ตั้ง: ชั้น 1 ห้อง 102 อาคารอาทิตย์อุไรรัตน์(อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก
อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

เบอร์โทรศัพท์: งานประวัติ 02-7915549-51 งานประมวลผล 02-7915542,7915545 งานตารางสอน 02-7915539 งานตารางสอบ02-7915543-44 งานเทียบโอน 02-7915540,7915537 งานใบรับรอง/ทรานสคริป 02-7915546-47,7915553 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสารสนเทศ 02-7915557


เบอร์โทรสาร: 02-7915538

เวลาการให้บริการ: จันทร์ ถึง ศุกร์ 08.30–16.30 น.

Email: registrar@rsu.ac.th

Facebook: www.facebook.com/RegistrarRSU