YOU ARE HERE : >> สำหรับนักศึกษา >> รายละเอียด

������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ (Transcript)
 


1. ขอรับ มรส.32 ใบคำร้องฝ่ายระเบียน ได้ที่สำนักงานทะเบียน ชั้น 1 ตึก 1 อาคารอาทิตย์อุไรรัตน์
2. กรอกรายละเอียดให้ถูกต้องสมบูรณ์ นำใบคำร้องไปยื่นชำระเงินที่แผนกการเงิน ชั้น 1 ตึก 1 อาคารอาทิตย์อุไรรัตน์
3. นำใบเสร็จรับเงิน (มรส.18) ยื่นต่อสำนักงานทะเบียน ชั้น 1 ตึก 1 อาคารอาทิตย์อุไรรัตน์ เอกสารที่ต้องใช้และค่าธรรมเนียมใบรับรองการศึกษา (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป ต่อ 1 ฉบับค่าธรรมเนียมฉบับละ 30 บาท ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ไม่ต้องใช้รูปถ่าย ค่าธรรมเนียมฉบับละ 100 บาท

 หมายเหตุ
         1. กรณีขอใบรับรองการศึกษา สำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ให้ใช้รูปถ่ายสวมครุยหลังฉากสีฟ้า 
         2. กรณีนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ให้ใช้รูปถ่ายสวมชุดนักศึกษา (ห้ามใช้โพลารอยด์) ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ในลักษณะหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำทรงผมเป็นทรงสุภาพ ไม่ติดเครื่องประดับและต่างหู
         3.สำนักงานทะเบียนให้บริการเฉพาะการมายื่นขอใบรับรองการศึกษา และใบรายงานผลการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยโดยตัวนักศึกษา หรือผู้แทน ยังไม่เปิดบริการโดยวิธีอื่น  
         4. การรับเอกสาร สามารถรับเองหรือให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้ ( มีบริการเฉพาะภายในประเทศ ) อัตราค่าบริการจัดส่ง (โดยไปรษณีย์ด่วนพิเศษ EMS) 1 - 3 ฉบับแรก 25 บาท 1 - 3 ฉบับต่อๆไป เพิ่มค่าส่งชุดละ 10 บาท

 

กำหนดการรับหลักฐานการศึกษารับด้วยตนเอง รับได้หลังจากยื่นคำร้องแล้ว 3 วันทำการ ส่งทางไปรษณีย์ ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากยื่นคำร้องและชำระค่าธรรมเนียม

 

ติดต่อเรา

ติดต่อสำนักงานทะเบียน

สถานที่ตั้ง: ชั้น 1 ห้อง 102 อาคารอาทิตย์อุไรรัตน์(อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก
อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

เบอร์โทรศัพท์: งานประวัติ 02-7915549-51 งานประมวลผล 02-7915542,7915545 งานตารางสอน 02-7915539 งานตารางสอบ02-7915543-44 งานเทียบโอน 02-7915540,7915537 งานใบรับรอง/ทรานสคริป 02-7915546-47,7915553 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสารสนเทศ 02-7915557


เบอร์โทรสาร: 02-7915538

เวลาการให้บริการ: จันทร์ ถึง ศุกร์ 08.30–16.30 น.

Email: registrar@rsu.ac.th

Facebook: www.facebook.com/RegistrarRSU