YOU ARE HERE : >> สำหรับนักศึกษา >> รายละเอียด

������������������������������������������������������������������������
 
ขั้นตอนการแจ้งจบการศึกษา
1. ให้ติดตามประกาศสำนักงานทะเบียนถึงช่วงเวลารับแจ้งจบการศึกษาประจำภาคการศึกษาได้ทั้งที่ป้ายประกาศของคณะ ป้ายประกาศหน้าสำนักงานทะเบียนและที่ http://registra.rsu.ac.th/
2. ติดต่อขอใบโครงสร้างหลักสูตร (มรส.36) และใบคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา (มรส.32) จากสำนักงานทะเบียน ชั้น 1 อาคาร 1 (อาคารอาทิตย์อุไรรัตน์) ทำการกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย
3. เตรียมรูปถ่ายสวมครุย หลังฉากสีฟ้า ขนาด 2 นิ้ว ในลักษณะหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ทรงผมเป็นทรงสุภาพ ไม่ติดเครื่องประดับและต่างหู จำนวน 3 ใบ
4. ยื่นเอกสารข้อ 2. และ 3. ที่สำนักงานทะเบียนภายในกำหนดเวลาตามข้อ 1. หากพ้นกำหนดวันดังกล่าวจะไม่ได้รับการเสนอชื่อเข้าสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้สำเร็จการศึกษา
 
 

ติดต่อเรา

ติดต่อสำนักงานทะเบียน

สถานที่ตั้ง: ชั้น 1 ห้อง 102 อาคารอาทิตย์อุไรรัตน์(อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก
อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

เบอร์โทรศัพท์: งานประวัติ 02-7915549-51 งานประมวลผล 02-7915542,7915545 งานตารางสอน 02-7915539 งานตารางสอบ02-7915543-44 งานเทียบโอน 02-7915540,7915537 งานใบรับรอง/ทรานสคริป 02-7915546-47,7915553 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสารสนเทศ 02-7915557


เบอร์โทรสาร: 02-7915538

เวลาการให้บริการ: จันทร์ ถึง ศุกร์ 08.30–16.30 น.

Email: registrar@rsu.ac.th

Facebook: www.facebook.com/RegistrarRSU