Home | Member
 
   
   
จำนวนบุคลากรในสำนักงานทะเบียน แยกตามคุณวุฒิ เปิดบริการ
   
สรุปการเข้าร่วมอบรมสัมมนาของบุคลากรสำนักงานทะเบียน เปิดบริการ
   
เปรียบเทียบสถิติการเข้ารับการอบรม/สัมมนา เปิดบริการ
   
ผลสำรวจความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรสำนักงานทะเบียน เปิดบริการ
   
แผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ เปิดบริการ
   
สรุปแหล่งความรู้และเนื้อหาความรู้จากการเข้าร่วมอบรมสัมมนา เปิดบริการ
 
องค์ความรู้ทั่วไป เปิดบริการ
 
คู่มือปฏิบัติงาน เปิดบริการ


**หากพบข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ สำนักงานทะเบียน
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย สำนักงานทะเบียน มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000