หมวดหมู่องค์ความรู้ | พุทธวจนะ


อานิสงส์ของการเจริญกายคตาสติ | โดย ช่อแก้ว

อานิสงส์แห่งศีลสมบัติของคนมีศีล | โดย ช่อแก้ว

เครื่องนำไปสู่ภพ | โดย ช่อแก้ว

จงเจริญสมาธิ จักรู้อริยสัจตามเป็นจริง | โดย ช่อแก้ว

..ท่านทั้งหลาย | โดย ช่อแก้ว

กามเป็นเครื่องผูก | โดย ช่อแก้ว

ความหมายของคำว่า “ความดับ” | โดย ช่อแก้ว

สังขตลักษณะ | โดย ช่อแก้ว

ผู้หลุดพ้นได้เพราะไม่ยึดมั่นถือมั่น | โดย ช่อแก้ว

อาการเกิดดับแห่งเวทนา | โดย ช่อแก้ว

กฎอิทัปปัจจยตา หรือ หัวใจปฏิจจสมุปบาท | โดย ช่อแก้ว

ผู้ละ ราคะ โทสะ โมหะ ระดับโสดาบัน | โดย ช่อแก้ว

เบญจขันธ์เป็นภาระที่หนัก | โดย ช่อแก้ว

ผู้ฉลาดในเรื่องกรรม | โดย ช่อแก้ว

อานาปานสติ : ละได้เสียซึ่งความฟุ้งซ่าน | โดย ช่อแก้ว

หน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อทิศเบื้องซ้าย | โดย ช่อแก้ว

ต้องขึงสายพิณให้พอเหมาะ | โดย ช่อแก้ว

จิตอธิษฐานการงาน | โดย ช่อแก้ว

อริยมรรคมีองค์ ๘ | โดย ช่อแก้ว

ความพอใจใด ความพอใจนั้น คือเหตุเกิดแห่งทุกข์ | โดย ช่อแก้ว

ไม่โกหกกัน แม้เพียงเพื่อหัวเราะเล่น | โดย ช่อแก้ว

การละความผูกพันในความสุข | โดย ช่อแก้ว

หมดความพอใจ ก็สิ้นทุกข์ | โดย ช่อแก้ว

ความไม่เพลินในอายตนะ คือความหลุดพ้นจากทุกข์ | โดย ช่อแก้ว

มนุษย์เป็นอันมาก ได้ยึดถือเอาที่พึ่งผิดๆ | โดย ช่อแก้ว

วาจาที่ไม่มีโทษ | โดย ช่อแก้ว

กฏอิทัปปัจจยตา : หัวใจปฏิจจสมุปบาท. | โดย ช่อแก้ว

ธรรม ๔ ประการ ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุข แก่กุลบุตร ในทิฏฐธรรม | โดย ช่อแก้ว

เอตทัคคมหาสาวกผู้มีอาพาธน้อย | โดย ช่อแก้ว

อนิสงส์การถวายทาน | โดย ช่อแก้ว    1 2     
 

ติดต่อสำนักงานทะเบียน

Email:registrar@rsu.ac.th
Phone: 027912222 ต่อ 5535
Website: http://registrar.rsu.ac.th
Address: อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 1 ห้อง 101