ภาพกิจกรรมสำนักงานทะเบียนจัดอบรมการดูแล website ใหม่ของสำนักงานทะเบียน

 

สำนักงานทะเบียนจัดอบรมการใช้โปรแกรมการดูแล website สำนักงานทะเบียนให้กับผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วยผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดูแล website สำนักงานทะเบียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555 และเริ่มใช้งานจริงเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณขุนคำ ปองรักษาชีวิต เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้ให้ความรู้และแนะนำระบบดูแล website สำนักงานทะเบียนตลอดช่วงเวลาการสัมมนา

   
วันที่แจ้ง :3/12/2012 1:49:42 PM
 

ติดต่อสำนักงานทะเบียน

Email:registrar@rsu.ac.th
Phone: 027912222 ต่อ 5535
Website: http://registrar.rsu.ac.th
Address: อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ชั้น 1 ห้อง 101